โครงการวิจัยสถาบัน

การพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ ศิริมัย และคณะ

Comments are closed.