บรรณานุกรม

ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์. การพัฒนาระบบสมรรถนะของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ, บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), 2548.

ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา. ศักยภาพความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล. พี.เอ. ลีฟวิ่ง, กรุงเทพย์, 2548.

เดชา เดชะวัฒนไพศาล. Competency-based Human Resource Management. วารสารการบริหารคน, 21, (ตุลาคม – ธันวาคม 2543): 11-18.

นิธินาถ สินธุเดชะ. การบริหารการเปลี่ยนแปลง: การเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กร. เอกสารสรุปคำบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, วันที่1- 6 สิงหาคม 2548.

บดินทร์ วิจารณ์. การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร, บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2547.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ,31 มกราคม 2548.

อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ. การใช้ Competency ในการบริหารงานบุคคล. วารสารบริหารคน, 21 (ตุลาคม – ธันวาคม 2543): 11-18.

Boam, R. and Sparrow, P., Designing and Achieving Competency. McGraw-Hill,Reading, 1992.

Boyatzis, R.E., Competence at work. In a Stewart (Ed.), Motivation and society.San Francisso:Jossey-Bass, 1982.

Boyatzis, R.E., The Competence manager: A model for effective performance. New York: Wiley, 1982.

McClelland, D.C., A Competency model for human resource management specialists to be used in the delivery of the human resource management cycle. Boston: Mcber, 1975.

Nonaka, I. The Knowledge Creating Company. Harvard Business Review,November- December, (1991): 21.

Prahalad, C.K. and Hamel, G., The core competences of the corporation. Harvard Business Review. May- June: 1990.

Spencer, L.M. and Spencer, S.M., Competence at work: Model for superior performance. Wiley,New York, 1993.

Comments are closed.